Regulamin galerii

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Galeria dostępna pod adresem internetowym https://ARTangel.pl i prowadzona jest przez Pracownię Artystyczną Marta Górska z siedzibą:  Olszany 15A, 05-604 Jasieniec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 884-179-60-42 REGON 383298505.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Galerii ARTangel.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna Marta Górska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres firmy: Olszany 15A, 05-604 Jasieniec.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Galerii.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Galerii.
 4. Galeria – galeria internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https;//ARTangel.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Galerii), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Galerii ARTangel.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Galerii umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Galerii, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Galerii rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Galerii internetowej ARTangel. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Pliki cookies niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Galerii (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Galerię).

§ 3

Kontakt ze Galerią ARTangel

 1. Adres: Olszany 15A, 05-604 Jasieniec
 2. Adres e-mail: gallery@ARTangel[antyspam].pl
 3. Numer telefonu: +48 691 13 62 13
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy widoczny będzie w potwierdzeniu zamówienia w wiadomości mail.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. W adresie email należy usunąć [antyspam]
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10:00-18:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Galerii, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Galerii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Galerii nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Galerii ARTangel możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Galerii są podane w polskich złotych i są cenami brutto.           
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Galerii w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Aby dokonać zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych:
  1. imię i nazwisko odbiorcy
  2. adres, na który ma nastąpić dostawa
  3. telefon kontaktowy
  4. adres email
 2. Następnie wybrać przesyłkę kurierską lub odbiór osobisty, a w polu „dodatkowe informacje” wpisać ew. uwagi, np. dotyczące wystawienia rachunku.
 3. Zamówienie potwierdza się klikając „kupuję”. Na podany adres mailowy dotrze potwierdzenie zamówienia wraz z numerem konta do wpłaty za zamówienie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówienia wysyłkowe na terenie kraju realizowane są poprzez firmę kurierską.
 2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: Olszany 15A, 05-604 Jasieniec
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelewem na konto Sprzedawcy
  2. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Galerii internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności gotówką lub kartą płatniczą- Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym w dniu odbioru produktu.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Po uzgodnieniu – za granicą.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na zamówienie według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Galerii.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Zasady ochrony danych osobowych i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Galerii internetowej ARTangel jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 3. Sprzedawca przetwarza również dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Sklep. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. realizacji podstawowych funkcjonalności Galerii takich jak utrzymywanie sesji logowania, zapamiętywanie zamawianych Produktów w koszyku, przechowywanie dynamicznie zmieniających się danych (np. podsumowań koszyka) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (umożliwienie zawarcia umowy sprzedaży);
  2. prawidłowego funkcjonowania Galerii – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora (prowadzenie działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego).
 4. Podanie danych, o których mowa w § 7 jest warunkiem skutecznego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii z opcji odbioru osobistego, dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a także wynikające z przepisów prawa okresy dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji zarówno przez Sprzedającego, jak i Klienta.
 8. Klient ma prawo dostępu danych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia po okresie, o którym mowa w pkt 5, a także do ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 i 21 RODO oraz do przeniesienia danych. O chęci skorzystania z powyższych uprawnień Klient powinien poinformować Sprzedającego poprzez wysłanie stosownej informacji na jeden z adresów wskazanych w § 3.
 9. W przypadku uznania, że Sprzedawca narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Każdy ma możliwość określenia własnych warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej, poprzez częściowe ograniczenie (np. czasowo) lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies, jednak w tym ostatnim przypadku będzie to miało wpływ na niektóre funkcjonalności Galerii (np. nie będzie możliwe przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 11. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu plików cookies należy wyrazić poprzez odpowiednie ustawienia własnej przeglądarki internetowej.
 12. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.
 13. Sprzedawca może korzystać z usług popularnych wtyczek do prowadzenia statystyk i analiz ruchu na stronie, na której funkcjonuje Galeria, pod warunkiem, że gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (tj. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te dotyczą głównie globalnych danych dotyczących zachowania użytkowników tj. sumaryczna liczba kliknięć w dany produkt, sumaryczna liczba zakupów, informacje na temat przeglądarek, z których użytkownicy odwiedzają stronę, źródła pozyskania odwiedzających stronę itp.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Galerię internetową ARTangel zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta,  a także przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARTangelPracownia Artystyczna Marta Górska.

Wsparcie merytoryczne: IODA ConsultingPL